0

5 വർഷത്തിനിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠനം നിർത്തിയത് 13600 പിന്നാക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾ

Share
Spread the love

5 വർഷത്തിനിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠനം നിർത്തിയത് 13600 പിന്നാക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾ

#വർഷതതനട #ഉനനത #വദയഭയസ #സഥപനങങളൽ #നനന #പഠന #നർതതയത #പനനകക #വദയർതഥകൾ


Spread the love