0

25 വര്‍ഷത്തിനിടെ ആളുകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗൂഗിളില്‍ 'തിരഞ്ഞ' ക്രിക്കറ്റര്‍ ആര്?

Share

ഇതാ ഇതുവരെയുള്ള കാലത്ത് ഏറ്റവുമധികം തിരയപ്പെട്ടവ’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ഗൂഗിള്‍ ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.
#വരഷതതനട #ആളകള #ഏററവ #കടതല #ഗഗളല #039തരഞഞ039 #കരകകററര #ആര