0

1950നും 2015നും ഇടയില്‍ രാജ്യത്തെ മുസ്ലീം ജനസംഖ്യ വര്‍ധിച്ചു; ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം 7.8 ശതമാനം കുറഞ്ഞു:പിഎം-ഇഎസി പഠനം

Share
Spread the love

ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഈ പഠനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
#1950ന #2015ന #ഇടയല #രജയതത #മസല #ജനസഖയ #വരധചച #ഹനദകകളട #എണണ #ശതമന #കറഞഞപഎഇഎസ #പഠന


Spread the love