0

ഹയർ സെക്കണ്ടറി അധ്യാപകരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം: അധ്യാപകരുടെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കും: മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

Share
Spread the love

ട്രിബ്യൂണലിന്റെ തുടർ ഉത്തരവിന് അനുസരിച്ച് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിശോധിച്ച് വേണ്ട നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി
#ഹയർ #സകകണടറ #അധയപകരട #സഥലമററ #അധയപകരട #ആശങക #അകററൻ #തടർനടപട #സവകരകക #മനതര #ശവൻകടട


Spread the love