0

സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നും നിര്‍ണായക വിവരങ്ങളടങ്ങിയ 1.6 ലക്ഷത്തിന്റെ ഫോണ്‍ മോഷണം പോയി

Share

വിഐപികള്‍ അടക്കമുള്ളവരുടെ കോണ്‍ടാക്ടുകള്‍ ഫോണിലുണ്ട്.
#സരവ #ഗഗലയട #വടടല #നനന #നരണയക #വവരങങളടങങയ #ലകഷതതനറ #ഫണ #മഷണ #പയ