0

സൂപ്പർ മലയാളി നായകൻ വേണ്ടെന്നു വച്ചു; ലിയോയിൽ അർജുൻ ചെയ്ത വില്ലൻ വേഷത്തിന് ആദ്യം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്

Share

ഹാരോൾഡ്‌ എന്ന അർജുൻ സർജ കഥാപാത്രത്തിനായി ആദ്യം പരിഗണിക്കപ്പെട്ട മലയാളി നടൻ
#സപപർ #മലയള #നയകൻ #വണടനന #വചച #ലയയൽ #അർജൻ #ചയത #വലലൻ #വഷതതന #ആദയ #പരഗണകകപപടടത