0

സിനിമാ ചിത്രീകരണം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു

Share
Spread the love

ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എജുക്കേഷൻ (എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.) അംഗീകാരമുള്ള ടെലിവിഷൻ പി.ജി. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് പ്രവേശനം
#സനമ #ചതരകരണ #പഠകകൻ #ആഗരഹമണട #പന #ഫല #ഇൻസററററയടട #നങങള #വളകകനന


Spread the love