0

'സംഗീതലോകത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ വികാരങ്ങളെ മനഃപൂര്‍വ്വം ചവിട്ടിമെതിച്ചു'; ടി.എം കൃഷ്ണയ്‌ക്കെതിരേ രഞ്ജനിയും ,ഗായത്രി

Share

ടി എം കൃഷ്ണയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കന്നത് “ധാർമ്മിക ലംഘനം.” ആകുമെന്നും അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
#039സഗതലകതതനറ #കടടയമയട #വകരങങള #മനപരവവ #ചവടടമതചച039 #ട.എ #കഷണയകകതര #രഞജനയ #ഗയതര