0

വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ! എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും നിർത്തുന്ന വന്ദേ മെട്രോയും റെഡി

Share

വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ! എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും നിർത്തുന്ന വന്ദേ മെട്രോയും റെഡി; യൂറോപ്പിനും ചൈനയ്ക്കും ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

#വണട #ഞടടകകൻ #ഇനതയൻ #റയൽവ #എലല #സററഷനല #നർതതനന #വനദ #മടരയ #റഡ