0

വീട്ടിൽ നായകളെ അരുമകളായി വളർത്തുന്നവർക്ക്‌ ‘വമ്പൻ പണി’, ഈ 23 ഇനം നായകളെ വളർത്തുന്നത്‌ നിരോധിച്ചു

Share

വീട്ടിൽ നായകളെ അരുമകളായി വളർത്തുന്നവർക്ക്‌ ‘വമ്പൻ പണി’, ഈ 23 ഇനം നായകളെ വളർത്തുന്നത്‌ നിരോധിച്ചു

#വടടൽ #നയകള #അരമകളയ #വളർതതനനവർകക #വമപൻ #പണ #ഈ #ഇന #നയകള #വളർതതനനത #നരധചച