0

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024: 21 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ്; രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ ആവേശത്തില്‍

Share

ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു
#ലകസഭ #തരഞഞടപപ #സസഥനങങളല #ഇനന #വടടടപപ #രഷടരയപരടടകള #ആവശതതല