0

ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലെത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ഷമി

Share

അദ്ദേഹം ടീമിലെ ഓരോ വ്യക്തികളോടും സംസാരിക്കുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു
#ലകകപപ #ഫനലന #ശഷ #പരധനമനതര #ഡരസസങ #റമലതത #ആശവസപപചചതനകകറചച #മഹമമദ #ഷമ