0

ലയണല്‍ മെസിക്ക് 'ഫിഫ ദി ബെസ്റ്റ്' പുരസ്കാരം; നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്നത് 8-ാം തവണ

Share

The Best FIFA Football Awards 2023 : 2022 ഡിസംബര്‍ 19 മുതല്‍ 2023 ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പ്രകടനമാണ് പുരസ്‌കാരത്തിനായി പരിഗണിച്ചത്.
#ലയണല #മസകക #039ഫഫ #ദ #ബസററ039 #പരസകര #നടട #സവനതമകകനനത #തവണ