0

രോഹിത് ശർമ്മ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ മറന്നുവെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Share

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രോഹിത് ശർമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ചില വിവരങ്ങൾ വലിയതോതിൽ വൈറലാകുന്നുണ്ട്
#രഹത #ശർമമ #വലപടപപളള #സധനങങൾ #മറനനവകകനനത #എനതകണട