0

മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ബാഗ് ഒഴിവാക്കാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ്

Share
Spread the love

എല്ലാ മാസത്തിലെയും അവസാന ശനിയാഴ്ചകൾ ബാഗ് രഹിത പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളാക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.
#മസതതൽ #ഒര #ദവസ #വദയർതഥകൾകക #സകളലകക #ബഗ #ഒഴവകകൻ #ഉതതരഖണഡ


Spread the love