0

ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ മൃതദേഹവുമായി കാര്‍ സഞ്ചരിച്ചത് 18 കിലോമീറ്റര്‍

Share

ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൊയോട്ട ഇന്നോവ കാറിനുമുകളില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെന്ന് ചിലര്‍ പോലീസില്‍ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
#ബകക #യതരകനറ #മതദഹവമയ #കര #സഞചരചചത #കലമററര