0

പ്രവാസിയുടെ മക്കളാണോ? നോർക്കയുടെ സ്കോളർഷിപ്പോടെ ഉപരിപഠനം ചെയ്യാം

Share
Spread the love

പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദത്തിനും ബിരുദാനന്തര തലത്തിലും നിർദിഷ്ട കോഴ്സുകളിൽ ആദ്യ വർഷം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു മാത്രമാണ് ആനുകൂല്യം
#പരവസയട #മകകളണ #നർകകയട #സകളർഷപപട #ഉപരപഠന #ചയയ


Spread the love