0

പ്രവാസികളുടെ മക്കൾക്ക് നോർക്കയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്കോളർഷിപ്പ്: ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം

Share
Spread the love

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സുകൾക്കും, പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്‌സുകൾക്കും 2023-24 അധ്യായന വർഷം ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിക്കുക
#പരവസകളട #മകകൾകക #നർകകയട #ഡയറകടഴസ #സകളർഷപപ #ഇപപള #അപകഷകക


Spread the love