0

പ്രചാരണത്തിനിടെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു; വനിതാ എഎസ്‌ഐയ്ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Share

പ്രചാരണത്തിനിടെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു; വനിതാ എഎസ്‌ഐയ്ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍
#പരചരണതതനട #ബജപ #സഥനരതഥയ #കടടപപടചച #വനത #എഎസഐയകക #സസപനഷന