0

പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ രോഷാകുലനായി കോഹ്ലി; അമ്പയർമാരോടും കയർത്തു

Share

പന്ത് നോ ബോളാണെന്ന് വാദിച്ചാണ് കോഹ്ലി രംഗത്തെത്തിയത്. റിവ്യൂ കൊടുത്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.
#പറതതയതന #പനനല #രഷകലനയ #കഹല #അമപയർമരട #കയർതത