0

പി.എസ്.സി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ! എന്തായാലും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ; 179 കാറ്റഗറികളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനമായി

Share
Spread the love

മികച്ച അവസരങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരതന്നെയാണ്  പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഉദ്യോഗാർഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
#പ.എസ.സ #വരനനണട #കടട #എനതയല #പഠകകൻ #തടങങകക #കററഗറകളലകക #വജഞപനമയ


Spread the love