0

പറക്കുകയല്ല, തുഴയുകയാണ്; ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞ വൃത്തിയുള്ള ഈ തടാകം ഇന്ത്യയിലാണ്

Share

പറക്കുകയല്ല, തുഴയുകയാണ്; ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞ വൃത്തിയുള്ള ഈ തടാകം ഇന്ത്യയിലാണ്
#പറകകകയലല #തഴയകയണ #ഏഷയയല #ഏററവ #തളഞഞ #വതതയളള #ഈ #തടക #ഇനതയയലണ