0

പഠിച്ചത് ചാർട്ടേഡ് അക്കണ്ടൻസി; ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്; ഓർഗാനിക് ഫേസ് പായ്ക്ക് വിൽപനയിലൂടെ നേട്ടം കൊയ്ത് സംരംഭക

Share
Spread the love

ആറുവർഷമായി ഇവരുടെ ഓർഗാനിക് ഫെയ്‌സ് പ്രോഡക്ടുകൾ വില്ലുപുരത്ത് വിജയകരമായി വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ട്.
#പഠചചത #ചർടടഡ #അകകണടൻസ #ചയയനനത #ബസനസ #ഓർഗനക #ഫസ #പയകക #വൽപനയലട #നടട #കയത #സരഭക


Spread the love