0

നേര് തന്നേ? പൃഥ്വിരാജിന് ശേഷം പ്രഭാസ് ചിത്രത്തിൽ മലയാളി നായകന്റെ സാന്നിധ്യം, ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന പേര്…

Share

പ്രഭാസും ദീപിക പദുക്കോണും വേഷമിടുന്ന കൽക്കി 2898 എഡിയിലെ യുവ മലയാള നടൻ…
#നര #തനന #പഥവരജന #ശഷ #പരഭസ #ചതരതതൽ #മലയള #നയകനറ #സനനധയ #ഉയർനന #കൾകകനന #പര..