0

ഡ്രൈവര്‍ കം കണ്ടക്ടര്‍ ആകാമോ ? കെ-സ്വിഫ്റ്റില്‍ 600 ഒഴിവുകള്‍

Share
Spread the love

കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും നിയമനം. ആകെ 600 ഒഴിവുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
#ഡരവര #ക #കണടകടര #ആകമ #കസവഫററല #ഒഴവകള


Spread the love