0

ചൈനയെക്കാള്‍ അഞ്ചിരട്ടി സ്‌കൂളുകള്‍ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്: നീതി ആയോഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Share
Spread the love

‘Learnings from Large-scale Transformation in School Education’ എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നത്
#ചനയകകള #അഞചരടട #സകളകള #ഇനതയയലണട #നത #ആയഗ #റപപരടട


Spread the love