0

ഗുരു വചനങ്ങൾ ഓർമപ്പെടുത്തി ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുടെ സിനിമയിൽ നിന്നും 'ചതയദിന പാട്ട്'

Share

രസകരമായൊരു കോമഡി എന്റര്‍ടൈനര്‍ ആയിരിക്കും മഹാറാണി എന്ന സൂചനയാണ് ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ നല്‍കുന്നത്
#ഗര #വചനങങൾ #ഓർമപപടതത #ഷൻ #ട #ചകകയട #സനമയൽ #നനന #039ചതയദന #പടട039