0

ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ തഴഞ്ഞ അമേഠി, സ്മൃതി ഇറാനി ജയിച്ച് കയറിയതെങ്ങനെ?

Share

ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ തഴഞ്ഞ അമേഠി, സ്മൃതി ഇറാനി ജയിച്ച് കയറിയതെങ്ങനെ?
#ഗനധ #കടബതത #തഴഞഞ #അമഠ #സമത #ഇറന #ജയചച #കയറയതങങന