0

കർഷകന് കളപറിയ്ക്കാൻ ഇനി എന്തെളുപ്പം; സോളാർ കളനാശിനി യന്ത്രവുമായി പതിനെട്ടുകാരന്‍

Share
Spread the love

‘ആ ചിന്തയാണ് സോളാറില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കളനാശിനി യന്ത്രത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്’
#കർഷകന #കളപറയകകൻ #ഇന #എനതളപപ #സളർ #കളനശന #യനതരവമയ #പതനടടകരന


Spread the love