0

കർണാടകയിലെ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷം: മംഗളൂരുവിന് പിന്നാലെ ഉഡുപ്പിയിലും വെള്ളത്തിന് റേഷനിംഗ്

Share

ബാജെ പ്രദേശത്ത് സ്വര്‍ണ നദിയ്ക്ക് കുറുകെ നിര്‍മ്മിച്ച ഡാമിലെ ജലമാണ് ഉഡുപ്പി നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സ്
#കർണടകയല #ജലകഷമ #രകഷ #മഗളരവന #പനനല #ഉഡപപയല #വളളതതന #റഷനഗ