0

'കൗമാരക്കാര്‍ക്ക് കണക്ക് പഠിക്കാം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം'; ഇനി ഗൂഗിള്‍ ബാര്‍ഡ് വരുന്നു

Share
Spread the love

കുട്ടികള്‍ക്ക് അവരുടെ സ്‌കൂള്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ ചെയ്യാനും ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകും.
#039കമരകകരകക #കണകക #പഠകക #പരജകട #ചയയ039 #ഇന #ഗഗള #ബരഡ #വരനന


Spread the love