0

ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ ആർക്കും സ്വന്തമാക്കാനാകാത്ത റെക്കോർഡുമായി വിരാട് കോഹ്ലി

Share

ക്രിക്കറ്റിലെ മഹാരഥൻമാരായ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനും ബ്രയൻ ലാറയ്ക്കുമൊന്നും സാധിക്കാതെ പോയ റെക്കോർഡാണ് വിരാട് കോഹ്ലി സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചത്
#കരകകററ #ചരതരതതൽ #ഇനനവര #ആർകക #സവനതമകകനകതത #റകകർഡമയ #വരട #കഹല