0

കോണ്‍ഗ്രസ്-എസ്‌ഡിപിഐ ബന്ധത്തിനെതിരെ അമിത് ഷാ; 'ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തില്‍ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണവർ'

Share

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യവിരുദ്ധ പ്രചരണങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെന്നും അമിത് ഷാ
#കണഗരസഎസഡപഐ #ബനധതതനതര #അമത #ഷ #039ഇനതയയട #പരമധകരതതല #വശവസമലലതതവരണവർ039