0

കെജ്രിവാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? വീട്ടിൽ ED സംഘം; പുറത്ത് വൻ പൊലീസ് സംഘം

Share

കെജ്രിവാളിന്റെ ഫോണ്‍ അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു
#കജരവളന #അറസററ #ചയയമ #വടടൽ #സഘ #പറതത #വൻ #പലസ #സഘ