0

കന്യാകുമാരിയിലേക്കുള്ള ദേശീയപാതയിൽ മാർത്താണ്ഡം മേൽപ്പാലത്തിൽ കുഴി;പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ചു

Share

രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി പാലത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണം ഉണ്ട്.
#കനയകമരയലകകളള #ദശയപതയൽ #മർതതണഡ #മൽപപലതതൽ #കഴപലതതലടയളള #ഗതഗത #നർതതവചച