0

കടുത്ത ചൂടിൽ നിർജലീകരണം; ഐപിഎല്ലിനിടെ നടൻ ഷാരൂഖ് ഖാനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Share
Spread the love

04

News18 Malayalam

ആരോ​ഗ്യം പൂർവസ്ഥിതിയിലാകുന്നതുവരെ ഷാരുഖിനെ നിരീക്ഷണത്തിൽവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഈസമയം, ആശുപത്രിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

#കടതത #ചടൽ #നർജലകരണ #ഐപഎലലനട #നടൻ #ഷരഖ #ഖന #ആശപതരയൽ #പരവശപപചച


Spread the love