0

ഐസിടി അക്കാദമിയുടെ ആറുമാസ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ പ്രോഗ്രാമുകൾ; 70% വരെ സ്കോളർഷിപ്പിൽ പഠനം

Share
Spread the love

അക്കാദമിക് മികവ് പുലർത്തുന്ന ഇതര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐ.സി.ടി. അക്കാദമി നല്‍കുന്ന 40% സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിക്കും
#ഐസട #അകകദമയട #ആറമസ #സരടടഫകകഷന #പരഗരമകൾ #വര #സകളർഷപപൽ #പഠന


Spread the love