0

ഐസിടിയിൽ ആറുമാസത്തെ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ പ്രോഗ്രാമുകൾ; 20,000 രൂപവരെ സ്കോളർഷിപ്പും; ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

Share
Spread the love

ആറുമാസം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് കോഴ്‌സുകളായ ഡാറ്റാ സയന്‍സ് ആന്‍റ് അനലിറ്റിക്‌സ്, ഫുള്‍സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പ്‌മെന്‍റ് (MEAN & MERN), സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇന്‍ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകളിലേക്കാണ് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്
#ഐസടയൽ #ആറമസതത #സരടടഫകകഷന #പരഗരമകൾ #രപവര #സകളർഷപപ #ഇപപൾ #അപകഷകക


Spread the love