0

ഐപിഎസ്, ജുഡീഷ്യല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

Share

എഐ, ഡീപ്‌ഫെയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍, അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വഴികള്‍ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ സമ്മേളനം ചര്‍ച്ച ചെയ്യും
#ഐപഎസ #ജഡഷയല #ഉദയഗസഥരകക #പരതയക #പരശലനവമയ #കനദരസരകകര