0

എയര്‍ഹോസ്റ്റസായി കരിയർ തുടങ്ങി; ഇന്ന് അതേ വിമാനക്കമ്പനിയുടെ സിഇഒ; മാതൃകയായി മിത്സുകോ ടൊട്ടോരി

Share
Spread the love

ഈ പദവിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയെന്ന നേട്ടവും ഈ 59 കാരിക്ക് സ്വന്തം.
#എയരഹസററസയ #കരയർ #തടങങ #ഇനന #അത #വമനകകമപനയട #സഇഒ #മതകയയ #മതസക #ടടടര


Spread the love