0

എന്താണ് ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് വിവാദം? എന്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടൽ ഇത്ര നിർണായകം?

Share

എന്താണ് ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് വിവാദം? എന്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടൽ ഇത്ര നിർണായകം?
#എനതണ #ഇലകടറൽ #ബണട #വവദ #എനതകണട #സപര #കടത #ഇടപടൽ #ഇതര #നർണയക