0

എം ജി പരീക്ഷ ഫലം: റാങ്കിന്റെ തിളക്കത്തിൽ കാക്കനാട് രാജഗിരി കോളേജ്

Share
Spread the love

ഡിഗ്രി പരീക്ഷയിൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ 1,2,3 റാങ്കുകൾ ഉൾപ്പടെ 40 റാങ്കുകൾ സ്വന്തമാക്കി. എല്ലാ കോഴ്സുകളിലുമായി 95 ശതമാനം വിജയവും കരസ്ഥമാക്കി
#എ #ജ #പരകഷ #ഫല #റങകനറ #തളകകതതൽ #കകകനട #രജഗര #കളജ


Spread the love