0

ഉറപ്പാണ്, ജൂനിയര്‍ എന്‍ടിആറിന്റെ 'ദേവര'യിൽ സെയ്ഫ് അലി ഖാനുണ്ട്; കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് 'ഭൈര'

Share

സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ഭൈര’ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി
#ഉറപപണ #ജനയര #എനടആറനറ #039ദവര039യൽ #സയഫ #അല #ഖനണട #കഥപതരതതനറ #പര #039ഭര039