0

ഈ വര്‍ഷം സോജിലാ ചുരം അടച്ചിട്ടത് 35 ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം; സുഗമമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ചുക്കാന്‍പിടിച്ച് കേന്ദ്രം

Share

സോജിലാ ചുരത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം കനത്ത മഞ്ഞു വീഴ്ചയെത്തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 25 നാണ് നിർത്തിവച്ചത്
#ഈ #വരഷ #സജല #ചര #അടചചടടത #ദവസങങള #മതര #സഗമമയ #ഗതഗത #ഉറപപകകന #ചകകനപടചച #കനദര