0

'ഇരുന്നൂറിലേറെ പേരുമായി പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി'; നടൻ വിജയ്ക്കെതിരെ പരാതി

Share

തമിഴക വെട്രിക് കഴകം രൂപീകരിച്ച ശേഷം ആദ്യം നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനായി ഷൂട്ടിംഗ് തിരക്കുകൾക്കിടെയാണ് വിജയ് റഷ്യയിൽ നിന്നെത്തിയത്
#039ഇരനനറലറ #പരമയ #പളങ #ബതതലതത #ജനങങളകക #ബദധമടടണടകക039 #നടൻ #വജയകകതര #പരത