0

ഇന്ത്യ സഹായിക്കണം! ഒടുവിൽ മോദിയുടെ കരുണ തേടി മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റ് മുയിസു

Share

ഇന്ത്യ സഹായിക്കണം! ഒടുവിൽ മോദിയുടെ കരുണ തേടി മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റ് മുയിസു
#ഇനതയ #സഹയകകണ #ഒടവൽ #മദയട #കരണ #തട #മലദവപ #പരസഡനറ #മയസ