0

ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പൽകി ശർമ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം വൈറൽ, പ്രശംസിച്ച് മോദി

Share

ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പൽകി ശർമ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്‌ വൻ സ്വീകാര്യത, പ്രശംസിച്ച് മോദി

#ഇനതയയട #കതപപന #കറചച #ഓകസഫർഡൽ #പൽക #ശർമ #നടതതയ #പരഭഷണ #വറൽ #പരശസചച #മദ