0

'ഇതിന് ഒപ്പമുണ്ട്'; ‘കമോണ്‍ ഇന്ത്യ, ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ബിജെപി; പോസ്റ്റ് പങ്കിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്

Share

ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ ട്വീറ്റ് പങ്കിട്ട പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ മനസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്.
#039ഇതന #ഒപപമണട039 #കമണ #ഇനതയ #ഞങങള #നങങളല #വശവസകകനനവനന #ബജപ #പസററ #പങകടട #കണഗരസ