0

'ഇങ്ങനെ പേടിച്ചോടരുത്'; അമേഠിക്കു പകരം റായ്ബറേലിയില്‍ മത്സരിക്കുന്ന രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോട് നരേന്ദ്രമോദി

Share

“വയനാടിന് ശേഷം സുരക്ഷിതമായ സീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് രാഹുല്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യം താന്‍ നരേത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു”
#039ഇങങന #പടചചടരത039 #അമഠകക #പകര #റയബറലയല #മതസരകകനന #രഹല #ഗനധയട #നരനദരമദ