0

ആഷിഖ് അബു വീണ്ടും ഛായാഗ്രാഹകനാവുന്ന 'ലൗലി'യുടെ ആദ്യ ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നു

Share

ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം സംവിധായകനായ ആഷിഖ് അബു നിർവ്വഹിക്കുന്നു
#ആഷഖ #അബ #വണട #ഛയഗരഹകനവനന #039ലല039യട #ആദയ #ദശയ #പറതതവനന